:::.. Port of Chennai - Citizen's Charter
       
Home Hindi Site
Citizen's Charter
 

1. ɮ Ʉx

Sz {] ]] Sxɤr Ei E 

 • OɽE iι] E +vEiɨ Ex E B ɨ{i, xɹ`ɴx + Sxɤr EɪIɨi uɮ {] |Sɱx =iE ={ɱɤni*

 • Sxi nxɪ E +ɴɄEi E {h Ex E B x{hi gi, Yx + =iɽ uɮ ɦ iɮ {ɮ Miɮ Ƅvx E B |ɪɺ*

 • ƺvx E Vn =kɨ <iɱ uɮ +vEiɨ ڱ އr E ={ɱɤni |ɪɺ*

2. ɮ nx

 • ɦ {ɽ+ ɦ {] =SSiɨ xx*

 • ESɮҪ E Eɪ ɨއr =SS WΨɮ + Eɪ xi E {ɇhɨ E B ɨl Ex*

 • |nh xɪjh + {ɪǴɮh |ɤvx =SS {] xx*

3. ɮ x҇i

Sz {] ]] Sxɤr Ei E

 • xɨx Mi {ɮ Iɨ, =Ci, ֮Ii + ɨɪɤr + E |ɴvx*

 • Iɨ EM ƽ< i ևv+ E |ɴvx Ei B VɽV E iV ]xǮ=hb E ևx΄Si Ex *

 • ɦ xnx {ɮnEi E +x֮Ih*

 • {] ={ɪMEi+, ESɇ il ɨV E |iɄ E Ʀɱx i + Miɮ vɮ*

4. ɮ ɹɪ{ɮE

 • {ɪǴɮh E ֮I E ևx΄Si Ex E B ɮiҪ {] E =SS xx*

5. |nk + E ɴɮhE

<x B

 • VɽV E lM/+xɤlM

 • ɮEɮ E {ɇ{j + n |ɦɮ {ɮ |h E +xֺɮ lM E |lɇEi n Vi *

 • B + +ɮ E iɽi l Eɪ |ɦɮ *

 • {] v E

  • VɽV E ɨɪ {ɮ lM/+xɤlM + ֮I ִɨ] *

  • < ] B E iɽi l E {ɮnEi +Ƥ]x + V {ɽ +B =E E +vɮ/EM +ɴɄEiB E +xֺɮ*

 • +Mɮ Eb=x/]M ]<E E M-={ɱɤni/]ɡ E n {]M {ɮ-

  • b B I/b B II/BS B E ɨ{E E VB*

  • +Mɮ ={ɺE =ɡ i VɽV (xɪjh)/B</BBC.< (xɪjh) E ɨ{E E VB*

={ɪMEi E {ڴ <]B + +<]B uɮ =xE +ɪi/xɪi E ɴɮh nx SɇB + ɦ n +{SɇEi E {ڮ EE =xE {ɮ E B |iI Ex *

+xɤb ևvB

{] v E

 • +xɤb |Sɱx E B MM nx*

 • +Mɮ +{i/|Sɱx E< ɱƤ i B.+.(BSb) E ɨ{E E*

 • ={ɪMEi ɨɪ {ɮ Eɪ Ex E B {ɽ +{SɇEi E {ڮ EE MM E B +x֮v E*  

i] {ɮ ևvB

{] v E

 • |Sɱx E B i] {ɮ MM E κlɇi*

 • l +Ƥ]x {ɮ EM lx ɱƤ x {ɮ ]B/+i.]B E ɨ{E E VB*

 • +Mɮ +{i /|Sɱx E< ɱƤ i b.].B. (+{) E ɨ{E E VB*

 • ={ɪMEi ɨɪ {ɮ Eɪ Ex E B {ɽ +{SɇEi E {h EE MM E B +x֮v E*  

b-II {ɮ +ɺE E ]{ɇM + ]EM

{] v E

 • xxiɨ Eɪ Iɨi {ɮ VɽV E ]EM + cM, ֮I + i֮xi Mx E ]{ɇM*

 • +Mɮ E v {ɮ B< (+BS)/b]B (+ɮ) E ɨ{E E VB*

 • +ɺE {] E B B< (+BS)/ B < E ɨ{E E VB*

 • ={ɪMEi+ E C/VɽV E +Mɨx E {ڴ x] nx SɇB + =xE ɮ E B E*  

P] Gx E EB {ɮ x + +x EM lx ={ɺE

{] v E

 • Vɤ +ɴɄEi iɤ ={ɺE ={ɱɤn x SɇB*

 • +Mɮ ={ɺE E Eb=x M-={ɱɤn i ɇ{M xɪjh/<BC (+{) /<BC (<Ǻ)/B B < (+{) E ɨ{E E VB (+ɴɄE ={ɺE E +vɮ {ɮ)*

 • ] ƤƇvi E< {ɹ]Eh E ɇ{M xɪjh/] B ɨ{E E*

 • ={ɪMEi+ E {ڴ ={ɺE E M Ex SɇB + ɨɪxֺɮ +{i E B EɪLJɇv E l x SɇB*  

ɨ< E B Mx/E E |ɴvx

{] v E

 • E/<Vx b<ɮ/lxiɮh E B +x |Sɱx ]ɡ/C E xEɱx E B *

 • uɮ EM E bM/+xɱbM E B <bM E |ɴvx*

 • ɦ hVE +{SɇEi+ E {h Ex*

 • Ci E B x]] E b ] B (+ɮ) E J*

 • b<ɨ]/M-={ɱɤni/E E Eb=x {ɮ < BC.B(b)/b ] B(+ɮ)/B B < (b) E ɨ{E E VB*

 • ={ɪMEi+ E n |ɦɮ E Mix E {ڴ Ci Mx E B niɴV nx SɇB + ɨɪ{ɮ/ {ڴ <xɴb E E ɦ niɴV E nɴ/Jx E B =xE ɮ E B Ex SɇB*  

b I + b III {ɮ i E ɨ<

{] v E

 • i E ֮I lx E B*

 • +Mɮ ɱƤ/Eb=x/EV i, < BC(+b)/B < (+BS) E ɨ{E E VB*  

Ex]xɮ E ɨ<

 • ]̨xɱ |ɤvE, ] B E ɨ{E E VB*  

+Mx ɨx

{] v E

 • ={ɪCi ֮I ={ɪ E x +M E E V Ei + ESɇ E S +M E Eɮh E ɮ VMɯMi x SɇB*

 • +Mɮ +M Mi i +x VɽV/Ij +M E x Ex SɇB*

 • +M E Ex E B i Mɮɴ] E ]B*

 • +M E κlɇi Mxɱ ]x Ex] /+Mx ɨx ]x/={ ɴIE/ɮɮ ɺ]/bE ɺ] II/Eb, E.+.../={ Eb, E.+... E ɨ{E E*

 • ={ɪMEi+ E KiɮxE EM E lx E Ƥv {ڴ {] E <E E B ڇSi Ex SɇB iɇE ={ɪCi ֮I En E ɪ V E*  

{^ {ɮ {ɮ] Vɮ/b/{] E +Ƥ]x

{] v E

 • ={ɱɤn {] + ={ɪMEi E +ɴɄEixֺɮ +ɴnE E Vn ևvxֺɮ κli {]/b E +Ƥ]x*

 • {] E +xn E Ij E +Ƥ]x E B +ɴnx E ] B E V*

 • {] E ɽ E Ij E +Ƥ]x E B +ɴnx E < E V*

 • +Mɮ ɱƤ i, B ] B (III +x֦M)/] B/ < E ɨ{E E VB*

 • B]] <Ǻ E ɽ ևx΄Si Ex SɇB E ɦ +xɴɪ +ɴɄEi+ E {] B + +ɮ E iɽi {ڮ x SɇB*  

EM E iɪi E B M] {ɺ Vɮ Ex + ɇhVE M] {ɺ

{] v E

 • {] ={ɪMEi + |ɇvEi ɽx E B {ɺ Vɮ Ex*

 • <E B B]B (S ɴ ]x E {ɺ E] = E ɨx κli - {ɺ Cx) ɨ{E E*

 • E< ɱƤ/E E ] B E {ɺ {] E*

 • ={ɪMEi+ E ɽ ևx΄Si Ex SɇB E n ֱE V +x֤r E Mɪ E Mix Ex {ɮ =xE {ɺ +ɴnx E VB + =xE ɮ E B E*

 • ={ɪMEi+ E ɽ ևx΄Si Ex SɇB E {] E +xn nB + E +x ESɮ + =xE `Enɮ ={ `Enɮ E +< B { B Eb +Mi |ɇIh nB MB * (={ɪMEi +< B { B Eb +Mi |ɇIh E ɴɺl E B xnE (|ɇIh) E ɨ{E E)

 • ={ɪMEi E nVxE Mɇiɇɇv, ɺi, Ci E {] E ɮ x ɱƤ EB {BB+/ɇ.Eb/Mxɱ ]x/E.+... Ex] E ɨ{E E*

 • ={ɪMEi+ E ɽ ևx΄Si Ex SɇB E {ɺ b E ] =xE {ɺ x SɇB*  

+iɇl E B M] {ɺ Vɮ Ex

 • J +iɇl E |ɴ E B BS+b + {+ɮ+ uɮ {ɺ Vɮ EB Vi *

 • |ɄɺɇxE EɪDZɪ ɴx E nE E B {ɺ E {x bE {ɮ Vɮ E Vi *

S.{.]. +iɇl M޽ Eɮ E +ɮIh

 • {+ɮ+, +x֮v E +xֺɮ +ɴɄE ɴɺl Ei *

 • E ɱƤ/ɨɺ x {ɮ ɇSɴ E ɨ{E E V Ei *

 • ={ɪMEi+ E =xE nx, `x + nx E Eɮh E {ڴ ڇSi Ex SɇB*

+xiɇE

U ɮɮ E +x + E |ɴvx

{] v E

 • U ɮɮ E +x +vɮ ևv+ + Vɱ +{i + |ɴ Sxɱ E +ɴɇvE bV Ex SɇB*

 • ti ={ɪMEi E Ƥv n E EɪEɮ +ɪi ({ɴɮ +{i) E ɨ{E E*

 • E n E B ={ɪMEi E B.<.(ɇɱ) E ɨ{E E*  

ɇɱ ƮSx, ɴx +ɇn E xɨh

{] v E

 • |ɦɇi {]-EɪǮi E ևx΄Si Ex E B Vɤ + Vɽ Sɽ xB ɴx E xɨh + {ڮx <iɱ ɴx E xɴEh E Vi *

 • xɪɇi bVM +x֮Ih uɮ ɦ l bCb b}] J Vi *

 • iǨx ևv+ E +vևxEh Ex + iǨx VɽV E lx Ex E B ]] +ɡ +] ɇɱ <ƇVɇxɪɇM +xiɰx E Vi *

 • +SU x̨i b + x]E uɮ {] E +xn iɪi ִɨ] E vɮx E B + x]E + ɽ/ɹ]Ҫ VɨM x]E E ɽ ɨ{E vɮ*

 • E E < E ɨ{E E V Ei *

EM ɽx E |ɴ/xEɺ Sxɱ

{] v E

 • M] {ɮ Ex E ɨɪ E E Ex iɇE ɽ ևx΄Si E E ɽx E Vn ]x+ɮ E (nx iɮ)*

 • E iiEɇE ]Eɴ E Eɮh |ɴ/xEɺ ɱƤ E E.+... Ex] ɨ{E E*

 • ={ɪMEi E ɽ ևx΄Si Ex SɇB E {] ֮I +ɴɄEi+ E l n, ɽx E B x Bx]-|nh |ɨh{j +ɇn ɇi ɦ +ɴɄE niɴV l + =xE ɮ +x iE C E*

Sx +vEɮ +vɇxɪɨ 2005 E iɽi |ɇvEi +vEɇ

G..

xɨ {nxɨ

ɦM

nɹ .

+ɮ ] +< +vɇxɪɨ 2005 E iɽi {nxɨ

1

B.{.vEhx
ɇSɴ |ɦɮ

ɇSɴ

044-253567754

{+<+

2

 

ɇSɴ

044-25360110 
044-25362201 .-2205

B{+<+

3

B.E.MnEɮ
J +ɪi

ɇɱ <ƇVɇxɪɇM

044-25360646

{+<+

4

.Vx BMɨɮ
+vIE +ɪi ()

ɇɱ <ƇVɇxɪɇM

044-2532201
.- 2359

B{+<+

5

E.{.ɨxlx
J ƇjE +ɪi

ti ƇjE

044-25362070,
044-25360628

{+<+

6

.{.iMɮVx 
..+/E.+ () E CiE ɽɪE (iExE)

ti ƇjE

044-25362070

B{+<+

7

{.E]ɮ,
iɪi |ɤvE

iɪi

044-25366366

{+<+

8

.ɨɱ
={ iɪi |ɤvE (B )

iɪi

044-25362201 .-2304

B{+<+

9

E{ix B.E.x,
={ ƮIE

<x

044-25360833

{+<+

10

.xM亴ɮ ɴ, |ɄɺɇxE +vEɮ

<x

044-25362201 .--2563

{+<+

11

{..{ɮb
k ɱɽEɮ B J J +vEɮ

J

044-25367029

{+<+

12

{.Mh{i,
={.J J +vEɮ (l.)

J

044-25362529
044-25362201
.--2302

B{+<+

13

b. Ҩi ɇi Mh{i
J SɇEi +vEɮ

SɇEi

044-25362201 .-2373

{+<+

14

b.B.ɱɮV, 
={. J SɇEi +vEɮ

SɇEi

044-25362201 .-:3399

B{+<+

15

B.V˺ɽ 
bɮ xɪjE |ɦɮ

044-25362999

{+<+

16

B.Ʌxl,
ɽ. bɮ xɪjE

044-25362201
{ ] .-: 2446,
bE .-: 3265

{+<+

17

={vI

Sz {] ]]

044-25361720

+{ұ] |ɇvEɮ

={ɮ