:::.. Port of Chennai
 
Welcome to Chennai Port

nIh-{ڴ ɮi Eb i] κli, {] +ɡ Sz, 100 ɱ Vn {ɮ{ɮ * ɽ nxɪ E J M E l iɮ Vc + +xEi κli E , ɽ +V ɮiҪ ={ɨɽu{ {ɮ BE {] * {] E Sɮ Ex E iƦ uɮ EɪIɨi E |ɇiɤƇri +x ɱ ɹ Vn Eɺ nJBM* Miɮ +vևxEh, xxiɨ Mi {ɮ =SSiɨ B, ɮ B BEEi Eɪ|hɱ + ںɮ-xb B{ɮS* 

 


 
 

Citizen's Charter

Tenders

 

Shri.Atulya Misra, IAS takes charge as Chairman - Chennai Port Trust on 02.09.10

Chennai Port is now an ISO 14001:2004 certified port

 

Port Layout

 
RTI Act 2005
 
Business Plan
 
Port User Login
Virtual Tour
 


+xiɇE ={ɪMEi  |  ƤƇvi Vc  |  ɨSɮ ҇c  |  ֮I ֮Ii  |  Eh  |  b=xɱc  |  bEɮ